Tuan Nguyen-ANH
Tuan Nguyen-ANH
The University of Danang - School of Information and communication technology
Verified email at vku.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An IoTs Reconfiguration Framework with Intelligent Context Management
T Nguyen-Anh, Q Le-Trung
IEEE-ICCE International Conference on Communications and Electronics 7 (978 …, 2018
42018
R-IoT: a framework for IoTs reconfiguration in cloud
TN Anh, Q Le Trung, BT Hai, DH Van
The 6th conference on Information technology and Its, 5-13, 2017
42017
RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management
T Nguyen-Anh, Q Le-Trung
IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication …, 2019
32019
An IoT reconfiguration framework applied ontology-based modeling and bayesian-based reasoning for context management
T Nguyen-ANH, Q Le-TRUNG
2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 540-545, 2019
12019
Prediction of Forest Fire Risk to Trigger IoTs Reconfiguration Action
T Nguyen-Anh, Q Le-Trung
IEEE NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (IEEE NICS-2020 …, 2020
2020
A Predictive System for IoTs Reconfiguration Based on TensorFlow Framework
T Nguyen-Anh, Q Le-Trung
EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks …, 2020
2020
Nghiên cứu xây dựng hệ thống IoT tích hợp phục vụ thu thập dữ liệu và giám sát từ xa
NA Tuan, NT Khoi
Hội thảo khoa học quốc gia AtiGB 2019 4 (978-604-80-4202-8), 2019
2019
An IoT Reconfiguration Framework for Context Management
A Tuan-Nguyen
Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2019, 2019
2019
EVE Virtualization-based Lab: A New Approach in Teaching Network for Students
NPH Trong, TN Anh
Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2019, 2019
2019
Towards a Cloud-based Framework for Reconfiguration in Internet of Things
NA Tuan
The International Conference Building Smart Cities in Vietnam, 2018
2018
Smart door system using Bluetooth technology and Raspi Pi3
AT Nguyen, TKN Le, TT Phan
The International Conference on Smart Schools, 2018
2018
Towards a state transfer model applied in adaptive software development
NT Huynh, AT Nguyen, CP Huynh
2018
Xây dựng giải pháp cửa thông minh "CIT Smart Door" trên nền tảng công nghệ không dây Bluetooth và ứng dụng di động Android
T Nguyen-Anh, K La-Trung
Tạp chí Khoa học Công nghệ 73 (1), 2016
2016
CITA App: Một ứng dụng di động dành cho hội thảo khoa học
T Nguyen-Anh
Hội thảo CITA 2015, 2015
2015
Lập lịch tác vụ trong môi trường tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn
T Nguyen-Anh, S Le-Van, H Nguyen-Hoang, C Le-Thanh
Tạp chí Khoa học Công nghệ 85 (2), 2014
2014
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lư công văn & điều hành
T Nguyen-Anh, N Duong-Mai
Tạp chí Khoa học Công nghệ 73 (1), 2013
2013
Luận bàn hiệu năng của việc sử dụng Restful WS trong phát triển ứng dụng di động
T Nguyen-ANH
Tạp chí Khoa học Công nghệ 73 (2), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17