Vesna Mikolič
Vesna Mikolič
Professor and Scientific Counselor of Linguistics, University of Trieste (IT) and Science and
Verified email at zrs-kp.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pregled zgodovine Istre
D Darovec
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Primorske novice, 1992
361992
Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole
L Čok, J Skela, B Kogoj, C Razdevšek-Pučko
Pedagoška fakulteta, 1999
261999
Culture and language awareness in the multicultural environment of Slovene Istria
V Mikolič
Journal of pragmatics 42 (3), 637-649, 2010
162010
Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi
V Mikolič
Slavistično društvo Slovenije, 2008
162008
Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst
V Mikolič
Slavistična revija 55 (1-2), 2007
162007
Med kulturami in jeziki
V Mikolič, S Pertot, NŽ Antonič
Annales, 2006
152006
Geografska imena v severozahodni Istri
J Titl, D Darovec, V Mikolič, H Ciglič, E Verardo, Z Vuković
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1998
141998
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolič
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko …, 2004
122004
Slovenščina med Balkanom in Evropo: o slovenščini in njenih govorcih in govorkach v obdobjih politične odcepitve in integracije
S Bergoč
Univ. Založba Annales, 2010
112010
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolic
Univ. na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredisce, 2004
112004
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolic
Univ. na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredisce, 2004
112004
Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih
V Mikolič
Slavistično društvo Slovenije, 2007
102007
Ethnic identity and intercultural awareness in modern language teaching: Tilka model for ethnic conflicts avoidance
V Mikolic
Nova Science Publishers, 2016
92016
The relationship between communicative competence and language use in a multicultural environment: The case of Slovene Istria
V Mikolic
Journal of multilingual and multicultural development 31 (1), 37-53, 2010
92010
Poljedelsko in vinogradniško izrazje v slovenski Istri
R Cossutta, D Darovec, V Mikolič, M Sedmak
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2002
92002
Specializirani jezikovni korpusi in funkcijska zvrstnost
V Mikolič
Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ur. Marko Stabej. Ljubljana …, 2009
72009
Medkulturna slovenistika–realnost ali izziv?
V Mikolič
na, 2004
72004
Povezanost narodne in jezikovne zavesti
V Mikolič
Jezik in slovstvo 5 (45), 173-185, 2000
72000
Infrastruktura slovenščine in slovenistike
K Ahačič, TB Bulc, M Benjak, A Bjelčevič, U Doleschal, T Erjavec, ...
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009
62009
Interkulturno učenje jezika kao stranoga/drugoga
V MIkolič
Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu 2 (1), 123-133, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20